Zábavná grafika v Galerijnej sieni Oresta Dubaya

Zrozumiteľná a blízka reč umenia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci múzejných aktivít prebiehajúcich počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 pripravilo pre žiakov základných škôl cyklus tvorivých dielní s názvom Zábavná grafika. Vzdelávací cyklus prebiehajúci od augusta do decembra je zároveň sprievodným programom k aktuálnej výstave Orest Dubay – 100. výročie narodenia umelca.
Cieľom tvorivých hodín je okrem samotného rozvíjania vzdelávacej funkcie múzea tiež budovanie vzťahu múzea s miestnymi školami, a tým i mladou generáciou návštevníkov. Prostredníctvom komentovanej prehliadky oživenej tvorivými, ale zároveň zábavnými aktivitami je mladým návštevníkom priblížený význam osobnosti národného umelca prof. Oresta Dubaya. Skúmaním vybraného diela je prehĺbený záujem detí o moderné výtvarné umenie v jeho grafickej podobe. Konkrétne dielo s názvom Raj poslúžilo ako inšpirácia k tvorivému písaniu a následnej dramatickej prezentácií žiakov. Hravá forma odhaľujúca viac ako bežný zrakový vnem poukázala na bohaté citové a rozumové zážitky účastníkov. Zadaná úloha sa zároveň stala prostriedkom podporujúcim aktívnu komunikáciu žiakov s výtvarným umením s dôrazom na autenticitu zážitku. Hra následne pripravila priestor pre vlastnú výtvarnú činnosť účastníkov realizovanú prostredníctvom „pomarančovej grafiky“. Žiaci vďaka netradičnej výtvarnej technike objavenej Mgr. art. Evou Tkáčikovou pochopili základné princípy grafickej tvorby. Tým sa im stala reč obrazu z hľadiska koncipovania jeho obsahu i technického prevedenia zrozumiteľnejšia a bližšia.
Galerijné oddelenie Vihorlatského múzea v Humennom prostredníctvom svojich vzdelávacích hodín umožňuje žiakom zblízka poznať a pochopiť rôznosť a bohatosť výtvarného umenia. Umožňuje im stretnúť sa s originálnymi výtvarnými dielami v jedinečnom priestore múzea a rozvíja tak osobnosť a estetické cítenie mladých návštevníkov.

Mgr. Dana Kataniková,

historička umenia Vihorlatského  múzea v Humennom

 

Foto 1 – 4: Žiaci ZŠ Hrnčiarska v Humennom počas tvorivej komunikácie s umením

      Zdroj: Archív Vihorlatského múzea v Humennom