Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Múzejný on-line projekt  o zodpovednosti k prírodnému dedičstvu

Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sa v rámci celosvetovej kampane k Svetovému dňu vody 2021 (22. marec) pripája k subjektom, ktoré si tematickými podujatiami pripomínajú význam vody pre zachovanie života na Zemi. Múzeum ako miesto vytvárania zodpovedného vzťahu ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu predkladá v rámci múzejného on-line projektu vzdelávania v múzeu  Múzeum na doma ponuku pre pedagógov a žiakov základných škôl a predškolských zariadení.

Školám v procese súčasnej prezenčnej i dištančnej formy vyučovania ponúkame formou prezentácie na webových stránkach múzea (www.muzeumhumenne.sk v sekcii AKTUALITY MÚZEUM NA DOMA, PRE ŠKOLY) základné informácie o problematike zachovania života na zemi z pohľadu vodného manažmentu. Žiaci sa dozvedia základné informácie o chemických a fyzikálnych osobitostiach vody, význame vody  pri klimatických javoch, zastúpení vody v jednotlivých ekosystémoch, v hospodárstve, ako aj možnostiach optimalizácie vodného manažmentu pre zachovanie udržateľného rozvoja života na planéte Zem zo strany človeka.

Tematická ponuka v rámci vzdelávacích aktivít múzea je formou prezentácie zacielená na starších žiakov základných škôl a prostredníctvom zábavno-vzdelávacích pracovných listov oslovuje mladších žiakov základných škôl a žiakov predškolských zariadení. On-line ponuka Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je pokračovaním objektového učenia v múzeu v rámci dlhodobého múzejného projektu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám… v predmete biológia a  environmentálna problematika. Tematická prezentácia a pracovné listy budú počas celého kalendárneho roka pre školy a záujemcov prístupné na stiahnutie na stránke www.muzeumhumenne.sk v sekcii PRE ŠKOLY.

Hlavnou myšlienkou prezentovanej ponuky s odkazom na aktuálnu tému tohtoročného Svetového dňa vody − Čo pre Teba znamená voda je zodpovedný vzťah k vode, vodným zdrojom a vodnému hospodárstvu ako prírodnému dedičstvu. Našim cieľom je upriamiť pozornosť na fenomén vody ako najvýznamnejšieho faktora prírodného a spoločenského diania.

 

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom