Inovatívne vzdelávanie vo Vihorlatskom múzeum v Humennom

Osvetovo-vzdelávacia činnosť Vihorlatského múzea  je zameraná na metodickú podporu a organizovanie súťažných prehliadok v oblasti folklóru, inštrumentálnej hudby, amatérskeho divadla a umeleckého prednesu, ktorých sa v uplynulom roku zúčastnilo takmer 1 900 súťažiacich.

Do schémy metodických aktivít v rámci podpory všestranného rozvoja umeleckého prednesu prostredníctvom vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní zapojilo múzeum v uplynulom roku  takmer 150 detí a dospelých. Cieľom  cyklu siedmich  podujatí v rámci projektu Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce (projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia) bolo vytvorenie priestoru k osvojeniu si praktických  postupov pri práci  s textom a  odborná podpora pedagógov a žiakov v príprave na súťažné  vystúpenia v prednese, ktorý sa pre mnohých stávajú základom  pre ďalšie rozvíjanie talentu.

Obsahovým zameraním  boli tri metodické semináre venované učiteľom slovenského jazyka a literatúry, vedúcim dramatických krúžkov a krúžkov literatúry a prednesu na základných a stredných školách a základných umeleckých školách. Tematické zameranie zahŕňalo otázky výberu a spracovania literárneho textu pre prednes a inscenačný tvar s využitím súboru verbálno-jazykových prostriedkov a zvukovo-hudobnej a výtvarnej  zložky v divadle a na javisku.  Program štyroch tvorivých dielní  pre pedagógov a žiakov tvoril praktické portfólio osvojenia si  práce s textovou predlohou, jazykovými, intonačnými  a mimoslovnými prostriedkami umeleckého prejavu.

Na programovej skladbe podujatí spolupracovalo múzeum s certifikovanými odbornými garantmi v oblasti umeleckého prednesu a dramatického umenia (PhDr. Eva Jacevičová, Mgr. Soňa Pariláková, Mgr. Jela Timková PhD. a Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.). Jednotlivé metodické semináre a praktické tvorivé  dielne priamo predchádzali alebo nadväzovali na konkrétne súťažné podujatia, v rámci ktorých si mohli pedagógovia i školská mládež osvojiť nové profesijné kompetencie a praktické zručnosti. Vzhľadom k záujmu verejnosti o metodickú činnosť múzea v oblasti umenia, zvýšený záujem o súťažné prehliadky i úspešnosť pri ich absolvovaní, vnímame metodickú pomoc pedagógom a mládeži ako  úspešné reťazenie, ktoré sa v podobe rozširovania záujmových aktivít  pretavuje do kvalitatívne vyššieho stupňa zručností pedagógov a žiakov.

Foto 1: Dramatická výchova a divadlo s Mgr. Alžbetou Verešpejovou, PhD.

Foto 2: Mizanscéna v rámci tvorivého workshopu

Zdroj: archív Vihorlatského múzea v Humennom

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing